سپاهان ویسی دور از مدعیان قهرمانی/ روزهای سخت عبدالله در نصف جهان

با کلی سرو صدا و تغییر روی نیمکت سپاهان نشست به این امید که بتواند این تیم پرطرفدار را به روزهای خوبش بازگرداند.