سپاهان ویسی دور از مدعیان قهرمانی/ روزهای سخت عبدالله در نصف جهان