والدین بیماری صرع فرزندشان را پنهان نکنند

معاون انجمن صرع ایران تاکید کرد: والدین نباید بیماری «صرع» فرزندشان را پنهان کنند.