ناامیدی و خودکشی مهمترین ارمغان های مواد مخدر/ مرگ و میز ناشی از خودکشی در افراد معتاد ۱۵ برابر افراد عادی است

استاد روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مازندران گفت: میزان مرگ و میر در اثر خودکشی افراد معتاد، ۱۵ تا ۱۷ برابر افراد عادی است.