ناامیدی و خودکشی مهمترین ارمغان های مواد مخدر/ مرگ و میز ناشی از خودکشی در افراد معتاد ۱۵ برابر افراد عادی است