آنچلوتی: پارسال در آستانه بازگشت به میلان بودم

کارلو آنچلوتی، سرمربی با تجربه و ایتالیایی بایرن اعتراف کرد که سال گذشته در فکر بازگشت به تیم سابق خود، میلان بوده است.