طلسم سیمئونه و مصدومیت دوباره مسی (کارتون)

تساوی نا امیدکننده بارسلونا و مصدومیت مسی، شب تلخی را برای نوکمپ رقم زد.