روزنامه اسرائیلی: شهادت‌طلبی باید از کتاب‌های درسی ایران حذف شود