بررسی مسائل کلان اقتصادی و فرهنگی کشور در کمیسیون سیاسی خبرگان

مسائل کلان اقتصادی و فرهنگی کشور در کمیسیون سیاسی خبرگان مورد بررسی قرار گرفت.