بررسی مسائل کلان اقتصادی و فرهنگی کشور در کمیسیون سیاسی خبرگان