قائم‌مقام و سخنگوی کمیته انتخابات جامعه روحانیت مبارز منصوب شدند

قائم‌مقام و سخنگوی کمیته انتخابات جامعه روحانیت مبارز در جلسه اخیر شورای مرکزی جامعه انتخاب شدند.