قائم‌مقام و سخنگوی کمیته انتخابات جامعه روحانیت مبارز منصوب شدند