ممانعت رژیم صهیونیستی از ورود ۴۰۰ شخصیت بین المللی به اراضی فلسطینی