قدرت‌های غربی و شرقی؛ آتش‌بیار جنگ تحمیلی عراق بر ایران