هزینه بیمه و درمان زائران اربعین ۲۵ هزار تومان شد

هزینه بیمه و خدمات درمانی زائران اربعین که قبلا ۲۵۹ هزار ریال تعیین شده بود به ۲۵۰ هزار ریال کاهش یافت.