اولین اطلاعات از ب ام و سری ۸؛ لوکس ترین کوپه BMW احیا می شود