عدم اجرایی شدن پروژه های نیمه تمام در تالش

نماینده مردم تالش، رضوانشــهر و ماسال گفت: از ابتدای امســال تاکنون هیچ کــدام از پروژه های نیمه تمام در تالش بزرگ اجرایی نشــده است.