نام شهید مصطفی صادقی بر سر در پایگاه اورژانس هوایی مازندران