اردوغان و ولی‌عهد عربستان بر همکاری امنیتی تأکید کردند