حماس پیروزی ۳ اسیر فلسطینی در نبرد اعتصاب غذا را تبریک گفت