اصابت راکت به بازاری در شهر کیلیس ترکیه

اصابت راکت به بازاری در شهر کیلیس ترکیه چند زخمی بر جای گذاشت .