اصابت راکت به بازاری در شهر کلیس ترکیه

اصابت راکت به بازاری در شهر کلیس ترکیه چند زخمی بر جای گذاشت .