جنایت حدیده دشمنی آشکار آمریکا علیه یمن را آشکار کرد