فرماندهی عملیات شرقاط عراق: شهر به طور کامل آزاد شد