ابراز امیدواری معاون دی میستورا به احیای آتش بس در سوریه

رمزی عزالدین رمزی درباره احیای آتش بس در سوریه ابراز امیدواری کرد.