ابراز امیدواری معاون دی میستورا به احیای آتش بس در سوریه