خروج گروه دیگری از عناصر مسلح از حمص

شبکه العالم از آغاز خروج گروه دیگری از عناصر مسلح از محله الوعر در شهر حمص در مرکز سوریه خبر داد.