جزئیات رایگان شدن سرویس مدارس برای دانش آموزان استثنایی