ابراهیم الجعفری: ۱۰ درصد خاک عراق در اشغال داعش است

وزیر خارجه عراق گفت: داعش در حال حاضر فقط ۱۰% از خاک عراق را در اشغال خود دارد و ۹۰% تحت کنترل بغداد است.