ابراهیم الجعفری: ۱۰ درصد خاک عراق در اشغال داعش است