پدیده و کیفیتی که بیننده ندارد!

دو تیم شایسته و با کیفیت لیگ شانزدهم، در دیداری زیبا و پرگل به تساوی سه سه رسیدند.