کودکان غزه برای استقبال از «ناوگان آزادی» تجمع کردند

کودکان غزه برای قدردانی و خوش‌آمد‌گویی به فعالان شرکت‌کننده در ناوگان چهارم آزادی تحت نام زیتون تجمعی برپا کردند.