کودکان غزه برای استقبال از «ناوگان آزادی» تجمع کردند