نقش محوری امام راحل و اراده مردم موجب پیروزی کشورمان در دفاع مقدس شد