ایران با پاورپلی برزیل را حذف کرد

موفقیت تیم فوتسال در دیدار با برزیل همه نگاهها را به سود این تیم بازگرداند. اما چه شد که برزیل را بردیم؟