با استفاده از پروتئین خرس آبی، می توان DNA انسان را در برابر تشعشعات مضر محافظت کرد