به احمدی‌نژاد گفتم مثل بازیکن ذخیره روی نیمکت بنشین/ اگر هوس بود یک بار بس بود