پدیده تروریسم بدون مرز نتیجه استراتژی قدرت‌های بزرگ در ۱۵ سال گذشته است

رئیس جمهور تأکید کرد: پدیده تروریسمِ بدون مرز و خشن و افراطی را شاید بتوان نتیجه استراتژیهای امنیتی قدرت‌های بزرگ طی ۱۵سال گذشته دانست.