پدیده تروریسم بدون مرز نتیجه استراتژی قدرت‌های بزرگ در ۱۵ سال گذشته است