تعداد مهمی از معارضان سوریه به دست داعش در جنوب سوریه کشته شدند