مخالفت مسکو با ایجاد منطقه پرواز ممنوع در سوریه

وزارت امور خارجه روسیه تاکید کرد ایجاد منطقه پرواز ممنوع بر فراز سوریه قابل قبول نیست.