بازداشت اعضای خاندان پادشاهی/شماری از مخالفان به خارج از عربستان گریخته اند