زاکربرگ قصد دارد تا پایان قرن ۲۱، همه بیماری ها را درمان کند