کارلتو در مصاحبه با اکیپ مطرح کرد/ کنایه کارلو آنچلوتی به رئیس رئال مادرید