محکومیت نماینده کویتی به ۱۱ سال زندان به دلیل توهین به عربستان و امیر کویت

یک نماینده کویتی به علت توهین به عربستان و امیر کویت به یازده سال زندان محکوم شد.