تقدیر از کودکان هنرمند در کانون فکری کودکان و نوجوانان

در دومین جشنواره بین المللی نقاشی کودکان بیمار کودکان زیادی از سراسر جهان شرکت داشتند.