تقدیر از کودکان هنرمند در کانون فکری کودکان و نوجوانان