دختر یانکی به دلیل استقبال مردم تمدید شد/ پیش فروش هفته پایانی