«محمود عباس» : انگلستان باید از ملت فلسطین عذرخواهی کند