بروز اختلاف در میان گروه های تروریستی در سوریه

منابع میدانی از بروز اختلاف میان گروههای تروریستی در سوریه خبر دادند.